PamantayangPangnilalaman

 

Naipamamalas ng mga mag-aaralangpag-unawa at pagpapahalagasasanaysaygamitangteknolihiya at mgapangatnigupangmakapaglahad ng sariling opinion sailangnapapanahongisyu.

PamantayangPagganap

 

Nakapagbibigayangmga mag-aaral ng mahusayna opinion/pananawtungkolsaisangnapapanahongisyu.

Bilang ng Modyul

 

2

Bilang ng Aralin

 

2.3

Yugto ng Pagkatuto

KasanayangPampagkatuto

Proseso/Estratehiya

Pagtataya

Mungkahi

Komento

TUKLASIN

F9PN-IId-47

 

Pagbasanangtahimiksamaiklingtalata

 

Pag-awit at pag-unawa

Pagsagotsamgamakabuluhangtanong

Mabasa at maunawaanangmaiklingtalata

 

Maawit at maunawaannang may damdaminangbinasangakda

 

LINANGIN

F9PT-IId-47

 

 

 

 

 

F9BP-IId-47

 

 

F9PS-Ig-H-45

 

Paglinang ng talasalitaan

 

 

Grapiko ng talakayan

 

 

Pagsusurisasanaysay

Tugunangtanong

 

Pagsasanib ng gramatika/retorika

 

 

Pagbibigay ng kahulugansamgasalitang may salungguhit

 

 

Pagsagotsamgamakabuluhangtanong

 

 

 

Pagtatala at pagsusuri

 

 

 

 

Masurinangmaayosangsanaysay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGNILAYAN

F9PS-IId-49

Paglalahad ng mganabuongkonsepto

Pagsagotsamgamakabuluhangtanong

Mailahadangmganabuongkonsepto

 

ILIPAT

F9PU-IId-49

GRASPS

Sapapamagitan ng rubrics

Maiskatuparanang GRASPS

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s