LOANWORDS SA TEXT MESSAGES AT FACEBOOK POST TUNGO SA PAGPAPAUNLAD NG MORPOLOHIYA SA AKADEMIKONG WIKANG FILIPINO

____________________________________________

Isang Tesis na Ihaharap sa
Kaguruan ng Paaralang Gradwado
Pamantasan ng Nueva Caceres
Lungsod ng Naga

__________________________________

Bilang Bahagi ng mga Gawaing
Kailangan sa Pagtatamo ng Titulong
MASTER OF ARTS IN FILIPINO
__________________________________
Ni:

RONILO B. PALMARIA
Nobyembre 2014

KABNATA I
PANIMULA

Ang tao, bukod sa talino ay ganap na biniyayaan ng Diyos ng kakayahang makapagsalita at makapagsulat. Anupat ang naging saltik ng kanyang dila ay tinawag na wika. Ang wikang sapul nang matutuhan niyang sambitin ay naging napakahalaga kahit ito’y naging isang pinakakaraniwang gamitin niya sa araw-araw dahil ito ang nag-uudyok sa kanyang makipagkapwa. Dahil sa ang wika ay buhay at makapangyarihan patuloy itong uusbong kasabay ng tuloy-tuloy na pagpasok ng ng modernong panahon mula sa simpleng panahon na kung saan ay may simpleng komunikasyon, hanggang sa unti-unting umunlad ang iba’t ibang teknolohiya na siyang tsanel na daluyan ng pakikipagkomunikasyon sa ngayon sa paraang pasulat man o pasalita.
Ayon kina Arrogante, et.al sa Aklat ni Palo, (March 2014), ang pagsulat ay isang natatanging kakayahan ng tao na malinaw na
makapagtatala o makapag-iimprenta sa papel ng mga karakter at simbolo, at talata na makapagbibigay ng mga ideya o mga impormasyon sa mga mambabasa sa tawag ng komunikasyon. Kaugnay nito, sa pagbuo ng mensahe sa pamamagitan ng cellphone, malaya ang paggamit ng iba’t ibang karakter, simbolo, numero, letra, at

2
mga kombinasyon nito upang makapagpahayag ng impormasyong nais ipabatid.
Batay sa website na http://www.digitalbuzzblog.com, 1 sa bawat 13 na tao ay gumagamit ng facebook (FB) kung saan 250 milyon ang nakalog-in araw-araw. 48% sa 18-34 na edad ay gumagamit ng facebook sa umaga pagkagising samantalang 28% naman ang gumagamit bago matulog. Dumarami na rin ang bilang ng mga gumagamit ng facebook na may edad na 35 pataas (74%). Dagdag pa rito, 700 bilyong minute bawat araw ang nakokonsumo sa panahon ng mga gumagamit nito, 20 milyong aplikasyon bawat araw ang ini-installed, at sa loob ng isang minuto, mahigit isang milyong link ang naii-share, 2 milyon na friend request ang tinatanggap, at 3 milyong mensahe ang ipinapadala.
Ang pananaliksik na ito ay napapanahon. Mahalagang malaman natin kung gaano pinahahalagahan o tinatangkilik ng bawat indibidwal ang mga bagong teknolohiya. Sa pag-aaral na ito ilalahad kung paano napauunlad ang morpolohiya sa akademikong Filipino ng mga mag-aaral gamit ang mga loanwords sa text messages at facebook post.
Makabuluhan din ang pag-aaral na ito upang ang mga mag-aaral, guro at sino man ay magkaroon ng kamalayan sa bungang dulot ng

3
text messages at facebook post na makatutulong sa pagpapaunlad ng morpolohiya ng akademikong wikang Filipino.
PAGLALAHAD NG SULIRANIN
Layunin ng pag-aaral na mabatid at masuri ang mga loanwords na ginagamit sa text messages at facebook post na nagpapakita ng kaugalian at pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa hayskul ng Pambansang Mataas na paaralan ng San Juan at Bicol Central Academy ng Libmanan, Camarines Sur, Taong Panuruang 2014-2015.
Nilalayon ding masagot ang mga sumusunod na tanong:
1. Ano ang mga loanwords sa text messages at facebook post
na ginagamit ng mga estudyante?
2. Paano nagkakaiba ang mga loanwords sa text messages at facebook post batay sa pagkakabuo ng salita at pagpapakahulugan sa mga salita?
3. Ano-anong kaugalian at pagpapahalaga ng mga kabataan ngayon ang masasalamin sa mga loanwords na kanilang ginagamit?
SAKLAW AT DELIMITASYON
Ang pag-aaral na ito ay sumasaklaw sa magiging bunga ng paggamit ng mga loanwords ng mga mag-aaral sa gawaing pagpapaabot ng mga text messages at facebook post sa kanyang mga kaibigan.

4
Sangkot sa pag-aaral na ito ang mga estudyante ng San Juan national High School at Bicol Central Academy, Grade 9 at ika-apat na taon na binubuo ng 500 mga estudyante.
Susuriin sa pag-aaral na ito ang gamit na paraan ng paghihiram ng salita na gamit sa text messages at facebook post tungo sa pagpapaunlad ng talasalitaan sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga dokumentado galing sa text messages at facebook post.
Di saklaw ng pag-aaral ang palagiang pinadadalhan ng mensahe ng mga mag-aaral gayundin ang pinadadalhan ng facebook post ng mga estudyante ng San Juan National High School at Bicol Central academy. Hindi rin pag-aaralan ang mga mensaheng ipinaparating ng mga repondente sa kinauukulan.
TEORYANG SANLIGAN NG PAG-AARAL
Ang bahaging ito ay talakay ng mga teoryang iniangkop sa resulta ng pag-aaral. Ginamit sa pag-aaral ang Teoryang Bottom– Up, Teoryang Top Down, Teoryang Interaktib at Teoryang Kognitib.
Ang teoryang Bottom-up ayon sa aklat ni Badayos (2012) ay ang tradisyunal na pananaw sa pagbasa na bunga ng impluwensya ng teoryang behaviourist na higit na binibigyang pokus ang kapaligiran sa paglinang ng pag-unawa sa pagbasa. ang pagbasa ay
5
ang pagkilala ng mga serye ng nakasulat na simbolo upang maibigay ang katumbas nitong tunog. Sa teoryang ito, ang pagkatuto sa pagbasa ay nagsisimula sa yugto-yugtong pagkilala ng mga titik tungo sa salita, parirala, pangungusap ng pagbuo ng teksto bago pa man ang pagpapakahulugan sa teksto. Inilalarawan din sa teoyang ito na ang pagbasa ay nagsisimula sa mga input na grapiko o mga letra upang makabuo ng salita, ng mga salita sa pagbuo ng pangungusap at sa pagbuo ng teksto. Ang pag-unawa sa teoryang ito ay batay sa mga nakikita rito tulad ng mga salita, pangungusap, larawan, dayagram at iba pang simbolo. Tinawag ito ni Smith (1983) sa aklat ni Badayos (2012) at sa aklat nina Marquez, et.al (2010) na “outside-in” o “data driven” sapagkat ang impormasyon sa pag-unawa ay hindi nagmula o nanggaling sa tagabasa kundi sa teksto.
Ang Teoryang Top Down, ayon kan Villafuerte ang mamababasa ay napakaaktib na participant sa proseso ng pagbasa, na ang tao ay may taglay na dating kaalaman nakaimbak sa kanyang isipan na may sariling kakayahan sa wika na kanyang ginagamit habang nakikipagtalastasan sa may-akda sa pamamagitan ng teksto.
Para kay Bruner, sa kanyang Teoryang Interaksyon sa aklat ni Austero (2013) ang interaksyon ay nagaganap sa pagitan ng bata at ng kanyang tagapag-alaga. Ayon sa kanya, mas madaling natututo ang bata kung madalas na may kausap siya. Ang tagapag-alaga ay
6
kailangang gumamit ng tamang salita at tamang gramar upang maging maayos ang pagkatuto ng bata.
Ang Teoryang Kognitibo, ayon kay Piaget sa aklat ni Austero (2013) ang wika ay isang aspekto sa intelektwal na debelopment/pag-unlad ng bata. Kailangang maintindihan ng bata ang konsepto bago niya makuha ang partikular na salita/wika na magpapaliwanag tungkol sa konseptong gusto niyang buuin.

7

Teoryang Bottom-up

Loanwords sa
Text Messages
at Facebook Post
Tungo sa Pagpapa- Teoryang Kognitibo unlad ng
Teoryang Top Down Morpolohiya sa
Akademikong Wikang
Filipino

Teoryang Interaktibo

Figura 1. Teoryang Sanligan ng Pag-aaral

8
BALANGKAS KONSEPWAL
Matutunghayan sa Pigura II na ang kabuuan ng isinasagawang pananaliksik tungkol sa iba’t iabang anyo ng hiram na salita na ayon sa pamamaraan ng pagkakabuo at ang kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral ng San Juan National High School at Bicol Central Academy, taong panuruan 2014-2015.
Sa unang baryabol ay aalamin ang mga loanwords sa text messages at facebook post.
Sa ikalawang baryabol ay tatalakayin ang mga nalikom at naanalisang loanwords galing sa text messages at facebook post batay sa mga nabaledeyt ng mga kaguruan sa Filipino.
Sa balangkas na ito makikita kung ang mga loanwords ay katanggap-tanggap sa mga mag-aaral.
ASAMPSYON
1. Nagagamit sa pakikipag-ugnayang pasulat at pasalita ng mga mag-aaral sa hayskul grade 9 at ika-apat na taon ang mga hiram na salita mula sa text messages at facebook post.
HIPOTESIS
2. Ang mga hiram na salita ay magagamit sa pagpapaunlad ng morpolohiya sa akademikong wikang Filipino.
9

Loanwords sa Text Messages at Facebook Post
Tungo sa Pagpapaunlad ng Morpolohiya sa
Akademikong Wikang Filipino

Mga loanwords sa: A. Pagkakatulad Kalipunan ng mga
1. Text Messages ng loanwords sa Loanwords at gamit
2. Facebook Post text messages nito tungo sa
at facebook post intelektwalisasyon
batay sa ng wika
a. Pagkakabuo
b. Pagpapakahu-
lugan

10
KATUTURAN NG TALAKAY
Binigyang kahulugan ang mga sususunod na salita ayon sa pagkakagamit ng mga ito sa pag-aaral.
Facebook. isang social networking website na libre ang pagsali at pinapatakbo at pag-aari ng Facebook, Inc. na isang pampublikong kompanya. Maaaring sumali ang mga tagagamit dito nakaayos ayon sa lungsod, pinagtratrabahuan, paaralan at rehiyon upang makakonekta at makihalubilo sa ibang mga tao. Maaaring magdagdag rin ng mga kaibigan at magpadala ng mensahe sa kanila, at baguhin ang kanilang sariling sanaysay upang ipagbigay-alam sa kanilang mga kaibigan ang tungkol sa kanilang sarili.
Istruktura ng wika. Kumakatawan ito sa mga component ng pag-aaral ng wika tulad ng ponolohiya, morpolohiya, sintaks at semantika. Bumubuo ng herarkiya sa pag-aaral ng wika mula sa pinakamaliit nay unit ng mga tunog hanggang sa masalimuot na mga diskurso na sa panahong ito ay dapat pag-aralan dahil iba’t iba ang tsanel ng komunikasyon tulad ng cellphone at iba pang gadgets. Morpema. pinakamaliit na yunit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan. Bawat salita sa isang wika ay binubuo ng mga pantig na pinagsama-sama. Subalit hindi lahat ng pinagsama-samang mga pantig ay makakabuo ng isang salita.
11
Morpolohiya. Ito ay sangay ng linggwistika na nag-aaral ng morpema (morpheme) o ang pinakamaliit na yunit ng tunog na may kahuluguhan. Pinag-aaralan dito ang sistema ng pagsasalansan ng mga morpema upang makabuo ng salita na may payak o kumplikadong kahulugan.
Text messages. isang maituturing na publication, Kung ang text messages ay direktang pinadala ng taong naninira o nagbibintang sa taong mismo na kanyang tinutukoy ay hindi maaring matatawag na libelo.
Wika. Tumutukoy ito sa wikang hiram na siyang pokus ng pag-aaral na ginamit sa larangan ng komunikasyon sa paghihiram ng salita na gamitin ng mga mag-aaral sa hayskul.

12
TALA

Belen R. Palo. “Txt Lingo: Isang Kasanayan sa Pagbasa at Pagsulat.” (Di nalathalang Tesis, University of Nueva Caceres, Naga City, March 2014).

RELATIVITY THEORY. (USA: Oxford University Press, 2009).
http://kimbeasley.com/2013/07/30/social-media-effects-student-writing-positive

Joseph Gayares. “Social Network sa Pilipinas: Isang Kultural na Pagtanaw sa Facebook at Pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino”. (Dalumat Ejournal, Vol.3 No.2, 2012).

KABANATA II
MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL
Ang bahaging ito ay talakay ng mga sasaliksiking mga kaugnay na Literatura at kaugnay na Pag-aaral upang higit na mapalalim ang pagkatalakay sa paksa. Ang mga pag-aaral na nalikom ay mula sa mga nailathala at di-nalathalang artikulo, tesis at disertasyon. Ginamit din ang mga datos mula sa internet, journal, mga aklat upang mapalawak ang pagpapaliwanag sa pag-aaral na ito.
KAUGNAY NA LITERATURA
Sa bahaging ito nakapaloob ang mga kaugnay na literatura na isinagawa sa Pilipinas at maging sa ibang bansa na kakalapin sa mga silid-aklatan at sa internet.
Sa Pilipinas, ayon sa aklat nina Austero, et.al (2012) magkasabay na dumating ang pager at cellular phone noong 1989. Sa ngayon ay umabot na sa mahigit 10 bilyong mamamayan ang gumagamit nito sa buong mundo. Ayon pa rin sa kanila, taong 1994 nang biglang umusbong ang ekonomiya ng bansa ng kulang-kulang 5%, patunay na marahil ay nakatulong ang makabagong midyum ng komunikasyon sa pag-unlad n gating bansa.
Sinabi ni Addison sa aklat nina Austero, et.al (2012), “kung ang ehersisyo ay para sa katawan, ang pagbasa ay para sa sa isip”. Sa lahat ng Libangan/ direksyon sa buhay, wala pang makapagpupuno
14
sa mga “empty spaces” o kahulugan ng espasyo maliban sa kapaki-pakinabang na pagbasa. Pinatutunayang ang kalusugan ng pag-iisip ay nakukuha sa pagbabasa.
Ayon naman kay Olson sa Aklat nina Austero, et.al (2012), lohika ang tunguhin ng pagsulat kung kaya dahil sa pagsulat, naipahayag at naipakikilala ng tao ang sariling talino, husay, kakayahan at karunungan. sa gawaing ito naeeksamin ang nilalaman ng isinulat at nakikilala ang kamalian. Sa pagsulat, nangangailangan ito ng ibayong pag-iingat, dahil dito nakikilala ang kababawan o kalalaliman ng diwa ng paksang tinatalakay.
Sa aklat nina Marquez, et.al (2010), ang pagsulat ay iinog sa kung gaano kabisa at kasensitibong makabuo ng mga pahayag ang isang mag-aaral upang ang makakabasa nito ay maganyak mag-sip, kumilos at magsuri. Sa kalagayang ito, angkop ang paggamit ng cellphone, ang makabagong teknolohiyang ito dahil kahit sa kaunting bagay ay may maiaambag na kabutihan sa ipinahahayag.
Kahalintulad ng kasanayang pasulat ay ang pagbasa. Ayon sa aklat nina Arrogante, et al (2009), ramdam na bumababba ang antas ng kalinangan ng pagbasa sa kasalukuyan, gawa ng pagsulpot ng mass media – radio, telebisyon, pelikula at teknolohiya, kompyuter, internet, at iba pa na sa halip magbasa, mas kinikilingang-hilg ng

15
mga kabataan ang panood o pakikinig, kayat maraming detalye ang nakakaalpas sa buong kasipan.
Sa pahayag ni Cantre sa aklat ni Bare (2009), ang wikang Filipino ay intelektwalisado kung ito ay ginagamit sa mga teksto para sa mataas na karunungan at sa pang-akademikong layunin. KBILng dito ang pagdukal ng karunungan sa mataas na kurso sa kolehiyo.
Ayon kay Holloway, (2008), nagsimula ang paglaganap ng cellphone at naging popular simula pa noong 1990’s. Sa taong 2008 mahigit na 4 na trilyong mensahe ang naipadadala sa loob ng isang taon. Sa pagiging popular nito, nahubog ang panibagong pamamaraan ng pagpapabatid ng mensahe at iyan ay sa pamamagitan ng paggamit ng sellphone. Tanggapin man natin o hindi, ito ay nagdudulot ng malaking epektong panggramatika sa Ingles man o sa Filipino. Magkagayon man tinatangkilik pa rin dahil sa marami itong kapakinabangan.
Mula sa web site na http:wired safety.org., “Because of the time it takes to type messages on a phone keypad, text messages use shortcuts. These shortcuts mean that text messages are not complete words or sentences, but abbreviations and symbols, which are beginning to find their way into everyday language, recognized by traditional dictionaries and observed by some linguists as being a new language form. Example: f u do not undrstnd dis sNteNce U nEd 2 Lern txt-lingo.”
16
Sa Aklat naman nina Mangahis, et al (2008), bahagi ng mga pagbabago sa buhay ang pagbabago ng wika. Maging ang pamaraan ng komunikasyon ay umalinsabay rin sa pagbabagong ito. Binubuhay ng komunikasyon ang pag-unlad ng kultura at lipunan. Nang dahil naman sa pag-usad ng teknolohiya lalong umunlad ang komunikasyon kayat napadadali ang mga transaksyon. Ang cellphone na uri ng teknolohiya ay may malaking tulong sa gawaing ito hindi lamang sa pamamaraang pasalita kundi sa pamamagitan ng text messaging.
Ayon kay Danah Boyd (2007), ginagamit ang internet upang makalikha ng liham o mensahe upang makagawa ng isang kumunikasyon na ang kadalasang ginagamit sa pakikipagkumunikasyon ay ang facebook, sa kadahilanang madali itong gamitin.
Ayon kay David Kirkpatrick (1994), ang facebook ay mas higit na ginagamit sa pananaliksik, sapagkat ito raw ay napakadaling gamitin. Naniniwala siya na ang facebook ay mas lalawak pa at mas magiging mas kapakipakinabang at ito ay lubos na ginagamit upang makakonekta sa ibang lugar upang kumilanlan at makipagkomunikasyon.
KAUGNAY NA PAG-AARAL
Sa bahaging ito nakapaloob ang mga kaugnay na pag-aaral na isinagawa sa Pilipinas at maging sa ibang bansa.

17
Ayon kay Laura Jerpi sa Aklat ni Palo, (2014), ang mga kabataan sa kasalukuyang panahon, ang buhay sa kasanayan sa paggamit ng cellphone. Sinasabing mahirap daw ang buhay ng tin-edyer kung wala nito. Patunay lamang ito na nakasalalay ang lahat sa teknolohiya lalo na kapag komunikasyon na ang pinag-uusapan. May mga positibo at negatibong epekto ang tahasang paggamit ng cellphone. Ang paggamit ng txt-lingo ay hindi lamang na nakakaalarma kundi ito ay patunay o nagpapahina sa kakayahan ng mga mag-aaral sa panggramatikang aspekto tulad ng wastong pagbabaybay, wastong pagbuo ng mga pangungusap, pagbuo ng mga salita at maging sintaks.
Sa pag-aaral ni Ferenstein (2012) ng Wake Forest, lubhang naaapektuhan ang pag-iissip ng mga kabataan sa Ingles
kaugnay ng estratehiya kung paano nabubuo ang txt meassages. Ipinakita sa pag-aaral na ito ang mahalagang ugnayan ng txt-
lingo at ang pagbagsak bg pagkatuto ng tamang estrukturang pangwika. Nabanggit pa rito na
“it’s like you have two languages in your head, and that sometimes, the language you use for texting bleeds into the work you do for school”.

18
Pinatunayan ng pahayag na ito na tunay na naapektohan ang mga gawaing panggramatika ng tahasang paggamit ng txt-lingo at nadadala ito sa paaralan.
Ang paggamit ng text-lingo ay may iba’t iabang epekto sa ayon sa pag-aaral nina Farentein (2012), at Plester et.al (2008) dahil walang makabuluhang kaugnayan ang txt lingo sa kakayahang panggramatika ng mga mag-aaral gayundin sa tamang estruktura ng wika. Ayon sa kanila, dala ng pagbabago ng panahon nagbabago din ang wika. Ang paggamit ng txt-lingo ay maaaring magsulong isang intelektwalisado at maunlad na wika at sa kabilang dako, maaari rin nitong was akin ang kahalagahan at kagandahan ng wika.
Sa pag-aaral nina Villanueva (2010) at Sto. Tomas (2008) ay kapwa tumutukoy sa kahalagahan ng paggamit makabagong teknolohiya upang mapataas ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa sumasabay sa pagbabago ng panahon ay nararapat lamang na pagtuunan ng pansin tungo sa intelektwalisasyon ng wika.
Sa Pag-aaral nina Plester, Wood, at Bell (2008) inilahad ang makabuluhang kaugnayan sa paggamit ng txt-lingo at ang kakayahang panggramatika ng mga mag-aaral na gumagamit at hindi gumagamit ng cellphone sa larangan ng Level of Academic Performance. Bilang kasagutan, inilahad ang kaugnayang resulta nito na mas mataas pa
19
rin ang kakayahang panggramatika ng mga mag-aaral na hindi gumagamit ng cellphone ngunit sumusunod pa rin sa tamang pagbaybay at pagbuo ng mga salita.
Sa ginawang pag-aaral ni Sto. Tomas (2008), ipinahayag na ang kahalagahan ng paggamit ng makabagong teknolohiya ay mabisang pamamaraan upang mapataas ang bisa ng proseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa wika.
Sa pag-aaral nina Castells at Manuell (2000), na ang social network ay isang bagong uri ng sistema na dulot ng makabagong teknolohiya na nag-reshape ng pakikipag-ugnayan. Sa ginawang pag-aaral ni Joseph Gayares (2012), Ang facebook ang pinaka-popular na social network site sa mundo at ito ay inilunsad ni Mark Zuckerberg noong 2004 bilang isang ekslusibong site ng mga baguhang mag-aaral sa Harvard. Ang facebook ang naging pinakasikat na social network sa mundo partikular na sa Asya.
Ayon sa website na http://www.digitalbuzzblog.com, 1 sa bawat 13 na tao ay gumagamit ng facebook (FB) kung saan 250 milyon ang nakalog-in araw-araw. 48% sa 18-34 na edad ay gumagamit ng facebook sa umaga pagkagising samantalang 28% naman ang gumagamit bago matulog. Dumarami na rin ang bilang ng mga gumagamit ng facebook na may edad na 35 pataas (74%). Dagdag pa dito, 700 bilyong minute bawat araw ang nakokonsumo sa panahon ng mga
20
gumagamit nito, 20 milyong aplikasyon bawat araw ang ini-installed, at sa loob ng isang minuto, mahigit isang milyong link ang naii-share, 2 milyon na friend request ang tinatanggap, at 3 milyong mensahe ang ipinapadala.
Ang language learning na binanggit sa pananaliksik ni Dr. Mehmet Demirezen (2010) ay tumalakay sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral na makasabay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa larangan ng wika at komunikasyong dulot ng makabagong teknolohiya. Magiging matagumpay ang pakikipagtalastasan kung nababatay sa kaalaman at kasanayan sa lawak ng wikang ginagamit
sa pagsasalita, pakikinig, pagbasa at pagsulat. Maaari itong maisagawa sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensaheng may kahalagahan.
KALAGAYANG PANSINING
Sina Villafuerte, Castillo, at Cantre (2008) ay naniniwalang ang kakayahang linggwistika ng mga mag-aaral ay maaaring humantong sa intelektwalisasyon ng wika na magagamit sa pagdukal ng mataas na karunungan sa pagtuturo ng wika at panitikan gamit ang midya. Sina Addison (2012), at Goodman (2010) ay naniniwala na kapakipakinabang ang pagbasa dahil marami na ang nagtatagumpay sa larangang ito lalo na kung ang bumabasa ay may pagkilala sa mga simbolo o titik na gamit sa teksto.
21
Ang pag-aaral nina Villanueva (2010) at Sto. Tomas (2008) ay kapwa tumutukoy sa kahalagahan ng paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapataas ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang paggamit ng makabagong teknolohiya na sumasabay sa pagbabago ng panahon ay nararapat lamang na pagtuunan ng pansin tungo sa intelektwalisasyon ng wika.
Ang binanggit na mga pag-aaral ay may pagkapareho sa kasalukuyang pag-aaral dahil ang pokus ay ukol sa wika. Magkagayon man naiiba pa rin ang kasalukuyang pag-aaral dahil ang tuon ay text messages at facebook post na lalong mapataas ang talasalitan ng mga estudyante sa pamamagitan ng mga loanwords na kalimitang ginagamit ng mga estudyante sa kanilang pakikipagtalastasan o pakikipagkomunikasyon gamit ang cellphone o kompyuter.

22

TALA

Belen R. Palo. “Txt Lingo: Isang Kasanayan sa Pagbasa at Pagsulat.” (Di nalathalang Tesis, University of Nueva Caceres, Naga City, March 2014).
Joseph Gayares. “Social Network sa Pilipinas: Isang Kultural na Pagtanaw sa Facebook at Pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino”. (Dalumat Ejournal, Vol.3 No.2, 2012).
http://www.theatlantic.com/education/archive/2013/11/facebook-has-transformed-my-students-writing-for-the-better/281563

KABANATA III
DISENYO NG PAG-AARAL
Sa bahaging ito itatampok ang mga pamamaraang ginamit ng mananaliksik sa paglikom sa mga kailanganing impormasyon at datos sa pag-aaral. Inilahad ang paglalarawan ng populasyong pinagkunan ng mga datos, ang instrument ng pananaliksik, at ang kagamitang pang-istadistika.
Pamamaraan
Ginagamit ng mananaliksik ang descriptive analysis, panayam at sarbey sa pagkalap ng bunga ng pag-aaral. Masusing susuriin at pag-aaralan ang mga hiram na salita sa text messages at facebook post tungo sa pagpapaunlad ng talasalitaan ng mga mag-aaral sa hayskul sa pamamagitan ng mga katanungan na ukol dito.
Populasyon
Makikita sa talahanayan 1a ang mga respondenteng kasangkot sa pag-aaral mula sa mga napiling paaralang Pampubliko at pambribadong paaralan ng Ikalawang Distreto ng Camarines Sur sa antas Ikatlo at ikaapat na taon sa hayskul ng taong panuruang 2014-2015.
Ang kabuuang bilang ng mga respondente mula sa San Juan National high school at Bicol Central Academy sa grade 9 at ikaapat na taon ay Limandaang (500). Ginamit ang Slovin Formula
24
upang matukoy ang tama at tiyak na bilang ng mga respondenteng sangkot sa pag-aaral mula sa mataas na paaralan ng Malansad Nuevo.
Ito ang kalipunan ng mga respondente na nakatala sa talahanayan 1a: 250 sa grade 9 at 250 sa ikaapat na taon, na may kabuuang 500 na respondente.
Sa talahanayan 1B makikita ang personal profayl ng mga naging respondente ng pag-aaral batay sa kasarian.
Ang mga respondente mula sa Grade 9 ay 135 na mga babae at 115 na mga lalaki, at sa ikaapat na taon ay 140 na mga babae at 110 na mga lalaki. Sa kabuuan may 275 na mga respondenteng babae at 225 na mga lalaki.

25

Talahanayan 1A

BILANG NG MGA RESPONDENTE

Paaralan Baitang/Taon Babae Lalake Kabuuan %
A Grade 9 70 60 130 26
4th Year 65 55 120 24
B Grade 9 65 55 120 24
4th Year 75 55 130 26
Kabuuan 275 225 N=500 100%

26

Talahanayan 1B

PROFAYL NG MGA RESPONDENTE

Paaralan Parametro Grade 9 4th Year Kabuuan
A Kasarian
Babae 70 65 135
Lalaki 60 55 115
B Babae 65 75 140
Lalaki 55 55 110
Kabuuan 250 250 500

27
Instrumento ng Pananaliksik
Maghahanda ng katanungan para makuha ang mga profayl ng mga respondente at matukoy kung gaano tinangkilik ang paggamit ng text messages at facebook sa pakikipag-ugnayan.
Ang tugon ng ng mga respondente ay tatayahin at gagawan ng istatistika upang matukoy ang antas ng loanwords gamit ang text messages at facebook post.
Ang mga respondente ay gagamit ng cellphone/computer bilang paraan ng pakikipagkomunikasyon maging ito ay pag-aari nila o sa kanilang pamilya.
Kagamitang Istatistika
Gagamitin ang mga sumusunod na istatistika upang masagot ang mga tanong ng mananaliksik:
1. MEAN, ang gagamitin sa una at ikalawang suliranin upang alamin ang mga salitang hiram gamit ang text messages at facebook post sa pagpapaunlad ng morpolohiya sa akademikong wikang Filipino.
2. Pearson’s r, naman ang gagamitin sa ikatlong suliranin upang tiyakin kung may makabuluhang kaugnayan o kaibahan ang pagtanggap ng mga hiram na salita gamit ang facebook at text messages sa pagpapaunlad ng morpolohiya sa akademikong wikang Filipino.
LOANWORDS SA TEXT MESSAGES AT FACEBOOK POST TUNGO SA PAGPAPAUNLAD NG MORPOLOHIYA SA AKADEMIKONG WIKANG FILIPINO
PROFAYL NG RESPONDENTE
Pangalan: __________________________ Gulang: _____ Kasarian: _____
Antas ng Pag-aaral:
Grade 9 _______
4th Year _______

1. Ano ang mga loanwords sa text messages at facebook post na
ginagamit ng mga estudyante?
1. Anong Social network ang madalas ninyong ginagamit?
2. Ano ang naitutulong sa iyo ng social network na Facebook at
Text Messaging?
a. pag-aaral
b. sosyalisasyon
c. komunikasyon
d. libangan
3. Anong wika ang ginagamit mo sa pakikipagkomunikasyon gamit ang
Facebook/Text Messaging?
a. mother-tongue
b. bilinggwal
c. idyolek
d. sosyolek

4. Ano-anong mga loanwords ang ginagamit mo sa FB/Text Messages?
LOANWORDS SA FACEBOOK POST LOANWORDS SA TEXT MESSAGES
1. hashtag 1. group message/gm
2. throwback 2. wrong sent
3. trending 3. clan
4. selfie 4. quotations
5. grufie 5. personal message/pm
6. block 6. archive
7. poke 7. Bluetooth
8. unfriend 8. gudlak/good luck
9. upload 9. gudam/good morning
10. tag 10.gud ebb/ gud eve

FACEBOOK POST TEXT MESSAGES
11. status 11. gudmornyt/good mornight
12. download 12. havey
13. upload 13. waley
14. share 14. dinner tym
15. unlike 15. ASL/NASL
16. like 16. gudey
17. calendar 17. mwah
18. events 18. text message/tm
19. comment 19. lol/loughing out loud
20. notification 20. brb/be right back
21. invite 21. gtg/got to go
23. accept 22. tc/take care
24. sticker 23. ty/thank you
25. messenger / wifi 24. hbd/happy birthday
26. wacky 25. yolo
27. floodlikes 26. wtf

5. Anong mga ekspresyon na ginagamit sa pagtext?
a. talk text
b. emoticons
c.

Paano nagkakaiba ang mga loanwords sa text messages at facebook
post batay sa sa pagkakabuo ng salita at pagpapakahulugan sa mga salita?

1. Paano nabuo ang mga salita gamit ang facebook at Text
Messaging?

a. akronim
b. jargon
c. simbolo
d. mix-mix
d. eponyms
e. balbal

3. Ano-anong kaugalian ng mga kabataan ngayon ang makikita sa
batay sa mga loanwords?

1. narsisismo
2. stress reliever/pampaalis ng kapaguran
3. libangan
4. sosyalisasyon
5. self steem/pagkakaroon ng lakas ng loob

Anong pagpapahalagang pansarili ang naidudulot ng mga loadwords sa text messages at facebook post?

1. self reliever
2. self steem
3. less expressive

LOANWORDS SA TEXT MESSAGES AT FACEBOOK POST TUNGO SA PAGPAPAUNLAD NG MORPOLOHIYA SA AKADEMIKONG WIKANG FILIPINO

Pangalan: __________________________ Gulang: _____ Kasarian: _____
Antas ng Pag-aaral:
Grade 9 _______
4th Year _______

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s